AM.FINCH QUEEN BLESS JP PRESSWNT  BLACKPPARK KING GORDON ENGCH
BLACKPARK FLASH GORDON

BLACKPARK GEMMA
JKCCH 
QUEEN BLESS JP KBAR MY LADY
INT.JKCCH
GLASAFON CONNOR
AMCH
CADAGA'S ZEBA
QUEEN BLESS JOY OF GREEN PARTNER JP JKCCH 
QUEEN BLESS JP DON DARIAS
INT.JKCCH
GLASAFON CONNOR

QUEEN BLESS JP YOU OF ART ETOILE JP
JKCCH 
QUEEN BLESS JP SCANDINAVIA STORY
SUCH
SILENZIO'S SIR FRANCE

QUEEN BLESS JP EXECUTIVE STAR